پروردگارا! تو خود تنهایی و یگانه ای و تدبیر کرده ای در کار بشر که او را جفت بیافرینی که تنهایی تنها از آن توست و مخصوص مقام ربوبیت توست...

حالیا این چه سرنوشتی‌ست که انسان هر چقدر هم تنها نباشد بازهم تنهاست و تنهایی را حس می‌کند

هر چقدر هم در جمع باشد باز تنهایی را می‌بیند...

بارالها ! این تنهایی از آن توست و تو تنها می‌توانی انسان را از درد تنهایی برهانی

یا با درک وجودت که کار مخلصین است...

یا با فرستادن فرستادگانی از جنس انسان برای انسان که پیام آور آرامش اند  -که "لتسکنوا الیها"-

حال خود دانی و این بنده تنهای تنهای تنهای‌ت....