و روزی برادرم برایم خواند:

چشمان طاهره معصومه شهر و فاحشه بدنام ، حکایت از واحدی می­ کرد که در پس آن­ها تشویشی برای وجود سکنی بخشی نمایان بود.